Medlemsvilkår

English version below

Abonnement – medlemskab
Forudbetales månedsvist via DIBS (Betalingsservice). Betaling forfalder den første i hver måned. Ved oprettelse betales for perioden fra oprettelsen til første måneds betaling via DIBS.
Det tilmeldte betalingskort skal være aktivt, og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnements beløbet. Du kan altid opdatere dine kortdata ved at logge ind på ’mit Senses’. Ved kontakt til Senses kan kortoplysninger slettes. Medlem er til enhver tid selv ansvarlig for, at kort og medlemsdata er korrekte.

Medlemskabet fortsætter indtil det opsiges af én af parterne. Medlemskabet kan opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelse kan kun ske via E-mail sendt til reception@senses.dk. Opsigelse kan ikke ske under bero.
Medlemskab kan sættes i bero mod betaling af gebyr. Bero er maksimalt 3 måneder pr. gang. Bero oprettes altid online af medlem selv. Der kan ikke sættes i bero med tilbagevirkende kraft. Bero kan ikke oprettes i en opsigelsesperiode.

Dit medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre. Medlemskab kan ikke overdrages til anden person.
Du giver med din underskrift på denne aftale dit samtykke til, at Senses må opbevare dine stamoplysninger samt informere dig om emner Senses finder relevante via e-mail, sms & post. Du kan altid frabede dig fremsendelse af e-mails. Det er medlemmets ansvar, at Senses til enhver tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

Senses forbeholder sig retten til at foretage ændringer på gebyrer, produkter og medlemskaber, samt til årligt at foretage en prisregulering i den månedlige ydelse på DIBS medlemskab, svarende til udviklingen i forbrugerprisindeks uden at skulle varsle dette. Anden prisstigning vil blive varslet pr. e-mail.
Senses kan opsige medlemskab uden yderligere varsel, hvis der sker brud på medlemsaftale, gældende medlemsbetingelser eller Senses etikette.
Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte tid fremsendes e-mail og der tillægges rykkergebyr jf. prisliste. Sker betaling ikke senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Senses ret til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel, og Senses forbeholder sig retten til straks at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Ved manglende betaling forbeholder Senses sig retten til at videregive dine oplysninger til tredjepart med henblik på opkrævning. Medlemskort spærres indtil betaling af tilgodehavende er sket.

Medlemmer med særlig rabataftale, herunder studerende og firmaaftaler, forpligter sig til, til enhver tid, at fremvise gyldig dokumentation for aftalen hvis Senses forlanger dette. Hvis gyldig dokumentation ikke kan fremvises, stiger prisen på medlemskabet uden yderligere varsel. Prisen stiger til Senses’ tilsvarende pris for medlemskabet.

Booking, fremmøde, afmelding og venteliste
Booking, afmelding m.m. kan kun ske på www.senses.dk eller via Senses’ app. Der kan ikke bookes, afmeldes eller ændres via telefon/sms/e-mail til Senses.
Afmelding skal ske senest 3 timer før klassen starter. Events skal afmeldes senest 12 timer før start. Ved for sent afbud tillægges gebyr på næste opkrævning (DIBS medlemskaber). Ved for sent afbud trækkes et klip (klippekort).

Ved booking af plads på venteliste gælder samme afmeldings og gebyr regler. Du har mulighed for at tilmelde dig vores sms service. Så modtager du en sms, hvis du rykker fra ventelisten til en plads på holdet.
Fremmøde kan kun ske ved personligt fremmøde i studiet. Du skal være registreret fremmødt senest 15 minutter før holdstart, for at være sikker på at beholde din plads. Herefter tildeles pladser til ventelisten. Resterende pladser tildeles herefter ud fra fremmøde tidspunkt.
Du kan kun booke en plads pr. holdtype pr dag. Ønsker du at deltage på mere end én klasse pr. holdtype pr dag, kan du deltage i det omfang der er plads på klassen. Book via receptionen, tidligst 15 minutter før klassen starter.

Generelt
Medlemskab giver adgang til hold, som beskrevet under pågældende medlemskabstype.
Dit medlemskort skal medbringes. Hvis du glemmer dit kort, opkræves gebyr for at udstede et nyt. Mister du dit kort, så meddel det straks til studiet og undgå misbrug.
Ved kontakt til Senses kan du til enhver tid få slettet dine stamdata på et udløbet medlemskab uden gæld. Stamdata på udløbne medlemsskaber, uden udestående gæld, slettes automatisk efter 365 dage.
Børn under 18 år må ikke opholde sig i sale, medmindre det er særlige børnehold.
Al træning og ophold i Senses foregår på eget ansvar. Dette gælder for medlem og medlems gæster. Medlem og gæster er forpligtet til at følge anvisninger og Senses etikette.
Senses er ikke ansvarlig for tab af eller skader på ejendele hverken som følge af tyveri eller skader i eller uden for skab, ved
forlæggelse eller på anden vis.

English version:

Subscription – Membership
Is to be prepaid on a monthly basis via DIBS (Betalingsservice). The payment is due on the first of each month. At the time of creation the period from creation to the first payment needs to be paid via DIBS.
The payment card must be active and the account balance or credit at the time of payment should be at least equivalent to the amount of the membership price. It is always possible to update card details by accessing ‘my Senses’. By contacting Senses, you can delete your card details. At any time, the member is responsible of ensuring that Senses always has the correct card and membership details.

The membership will continue without any act on the part of the parties hereto unless either of the parties cancels the membership. The membership can be terminated with a notice of current invoice month + 1 month. Cancellation is only valid through an e-mail to the reception: reception@senses.dk It is not possible to cancel the membership while it is on hold.
The membership can be put on hold subject to a charge. The membership can be placed on hold for a duration of up to three months. If you wish to put your membership on hold, you need to take action yourself at www.senses.dk under your profile. It is not possible to put your membership on hold retrospectively. Further, it is not possible to put the membership on hold during a period of notice.

Your membership is personal to you and may not be used by anyone else. It is not possible to transfer your membership to another person.
With your signature, you acknowledge that Senses can keep your registered data as well as inform you on matters Senses may find appropriate by e-mail, texts and by mail. At any time, you can cancel the sending of e-mails. The member is responsible of ensuring that Senses at all times has the correct contact information.
Senses reserves the rights to make changes to fees, products and memberships, as well as to adjust the monthly price on PBS/DIBS memberships on a yearly basis, corresponding to the development in the consumer price index without having to announce this. Other price increases will be notified per e-mail.
Senses may terminate the membership without further notice in case of breach of member agreement, membership conditions or house rules.
If the payment is unpaid, at the due date, an e-mail will be sent and an administration fee will be added cf. price list. If payment remains unpaid 10 days of becoming due, Senses reserves the right to terminate the membership without any notice, as well as immediately charge the remaining part of the applicable payment period. In case of non-payment, Senses reserves the right to disclose your information to third parties for collection purposes. Membership cards will be suspended until payment of receivables has been made.

Members with special price agreements, like students and company memberships, are obliged at any time, if asked, to be able to present documentation for the conditions of the special agreements. If valid documentation can not be presented, the price of the membership will be adjusted with immediate effect. The price will increase to Senses’ standard price for equivalent membership.

Booking, Attendance, Cancellation and Waiting List
Booking, cancellation etc. can only be done at www.senses.dk or through Senses’ app. It is not possible to book, cancel or change classes etc. by phone/text/e-mail to Senses.
Cancellation must be done at least 3 hours before the beginning of the class. Events must be cancelled at least 12 hours before. Late cancellations will be charged a fee due at the next payment (DIBS membership). Late cancellation will cost one clip (clipcard).

The same cancellation and fee conditions apply when signing up for a spot on the waiting list. You can sign up for our text (SMS) service in which you will receive a text (SMS) if you are moved from the waiting list to a place in the class. Attendance can only be registered by physical presence in the studio. You must be registered as an attendant no later than 15 minutes before classes begin to be sure to keep your spot. 15 minutes before empty spots will be given to those on the waiting list. Empty spots will be filled in order of appearance.
You can only book one spot per type of class per day. If you wish to attend more than one type of class per day, you may participate to the extent of available spots in the class. You can book at the reception earliest 15 minutes before the class starts.

General
Membership allows access to the class, as described under the relevant membership type.
You must bring along your membership card. If you forget your membership card, a fee will be imposed. In case you lose your membership card, please notify the studio immediately to avoid abuse. You will be able to buy a new membership card cf. price list.
You can always contact Senses and ask to be deleted as member, if your membership is inactive and there are no debts. Master data on inactive memberships without debts will be automatically deleted after 365 days.
Children under the age of 18 are not allowed in the classrooms unless it is a specific children’s class.
Participation in classes and staying at Senses is at your own risk. Senses will not be liable for any personal injury. This applies to members and guests of the members. Members and guests are required to comply with the house rules, instructions and the etiquettes of Senses.
Senses is not liable for any losses or other damage to property that occurs on our premises, either as a result of theft or damage inside or outside of the lockers, mislaying or by other means.

Nyheder i din indbakke

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i events, tilbud m.m. Vi skriver som regel til dig nogle gange om måneden, og når der ellers sker noget særligt i studiet. Du kan altid afmelde dig igen via link nederst i nyhedsbrevet. Vi glæder os til at holde dig opdateret!

* obligatorisk at udfylde
Andre nyhedsbreve fra Senses

Senses Vesterbro

Sommerstedgade 5-7
1718 København V

Telefon:4844 7000
E-mail: reception@senses.dk

Senses Frederiksberg

Finsensvej 37F, 1. sal
2000 Frederiksberg

E-mail: reception@senses.dk

Senses Amagerbro

Vermlandsgade 75
2300 København S

E-mail: reception@senses.dk

 

Find os

Senses har studier på Amagerbro, Vesterbro, Nørrebro & Frederiksberg. Administrationen holder til i studiet på Vesterbro og kan kontaktes på mail.

 

Senses Amagerbro

Vermlandsgade 75
2300 København S

E-mail: amagerbro@senses.dk

 

 

Senses Frederiksberg

Finsensvej 37F
2000 Frederiksberg

E-mail: finsensvej@senses.dk

 

 

Senses Nørrebro

Ryesgade 23
2200 København N

E-mail: norrebro@senses.dk

 

 

 

Senses Vesterbro

Sommerstedgade 5-7
1718 København V

E-mail: vesterbro@senses.dk

 

Telefon : 4844 7000

Hverdage
Kl. 8.00-13.00 & kl. 17.00-20.00

Weekend
Kl. 10.00-13.00

*OBS - telefontider ifb. med helligdage er kl. 9.00-11.00.